Asmus Tietchens, Kouhei Matsunaga – Asmus Tietchens / Kouhei Matsunaga